Basket napkin 45x45 cm dark grey, white

dark grey, white

Recommendations