Fiore Pielikki scarf blue, white, yellow

blue, white, yellow