Paju Kiskoraita dress blue, dark blue

blue, dark blue