Raitsu socks light grey, white

light grey, white

Recommendations