Saima Pieni Aitanovi t-shirt light blue, dark blue