Seikkailulle Iso Vikuri overall black, white, green

black, white, green