Liity ja saat 10 %:n edun

Saat etukoodin sähköpostiisi ja tiedon kampanjoista ensimmäisten joukossa!

Yksityiset ostoshetket ja video- tai puhelintapaaminen tietosuojaseloste

Laadittu 24.9.2020 Helsinki1. Rekisterinpitäjä

Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316)
Puusepänkatu 4
00880 Helsinki


2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot


Marimekon myymälä, johon varaus on tehty.
Marimekko Oyj tietosuojavastaava General Counsel Tiina Lencioni
Puh. +358 9 758 71


3. Rekisterin nimi


Marimekko Oyj:n myymälöissä tehdyt varaukset yksityisiin ostoshetkiin ja puhelin- ja videotapaamisiin.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Tietojen käsittely perustuu sopimukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on varata asiakkaalle aika yksityiseen ostoshetkeen Marimekon myymälään tai video/puhelintapaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteriin kerätään tiedot yksityisten ostoshetkien ja video -tai puhelintapaamisten varauksista, asiakkaan toiveet ja kiinnostuksen kohteet kyseistä varausta varten. Rekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Muita rekisterin sisältämiä tietoja ovat mm. varauksen aika ja päivä, valitseeko asiakas ostoshetken myymälässä vai video- tai puhelintapaamisen sekä kuinka monta henkilöä yksityiseen ostoshetkeen osallistuu. Videotapaamiset toteutetaan FaceTimen tai WhatsApin kautta.

Rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka ovat tehneet Marimekon myymälään ajanvarauksen yksityiseen ostohetkeen tai video/puhelintapaamiseen.


6. Tietolähteet


Rekisteriin talletettavien henkilötietojen tietolähde on rekisteröity. Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.


7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Marimekko käyttää palvelun teknisenä toteuttajana ulkopuolista palvelutarjoajaa, joka käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi. Palveluntarjoaja toimii rekisterin käsittelijänä Marimekon toimeksiantojen mukaisesti.

Marimekko varmistaa tietojenkäsittelysopimuksin tietosuojan toteutumisen. Henkilötiedot voidaan luovuttaa Marimekko konsernin sisällä tai yhteistyökumppaneille/palveluntarjoajille myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tässä tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietojen käyttötarkoituksia varten. Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.


8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika


Rekisteriin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme (3) kuukautta.


9. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraavat oikeudet:
• Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
• Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.
• Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
• Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
• Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty tietosuojarikkomus on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, ettei EU:n tietosuoja-asetusta ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä.